Je bent het of je bent het niet: handig. Enwanneer je handig bent is diteenfijneeigenschap want je hebtwaarschijnlijk van een hoop zakenverstand. Maar wat als je dit nu niet bent? Dan is het belangrijk om goedadvies in tewinnen over jouwklus-projecten! Wanneer je veelaan het klussen bent en op zoek bent naarmaterialenkaneenstaalkabeleen object zijndat je moetaanschaffen om dit tot eensuccestebrengen. Maar wanneer je nog nooit eenstaalkabelhebtgekochtkan het lastigzijn om de juistekabelaanschaffen. Het kannamelijk zo zijndaterveelvaktermenwordengebruikten je het lastigvindt om adviestevragen in de bouwmarkt. Er is eengrootaanboden de kansdat je de verkeerdestaalkabelkoopt is groot. Maar wat is er dan belangrijkbij het kopen van eenstaalkabel? 

Breng in kaart wat je nodighebt: dik of dun?

Staalkabelszijn erg verschillend qua dikte. Zo zijnerkabelsvanaf 1 mm tot aanwel 10 mm. Eenstaalkabel van 1 mm heeft minder trekkracht dan eenstaalkabel van 10 mm. Het is dusbelangrijk om goed in kaarttebrengen wat voorklusjijgaatdoenenhoeveelkracht je nodighebt: kijkdaaromnaar het gewichten het type klusdaterplaatsgaatvinden. Weet je ditnietprecies? Maak dan eenschatting of vraag het nabijeen expert. Hij of zijzal je hier vast graag mee willenhelpen.

Staalkabel of rvsstaalkabelkopen?

Wanneer je op zoekgaatnaareenstaalkabelzul je ziendaternaastverschillendediktes, ookverschillendematerialentekoopzijn in de wereld van materialen.Roestvastestaalkabels (zo wordtRvsookwelgenoemd) zijnontwikkeldvoorsituatieswaarbijergeenroestmochtontstaan op de kabels. Bijregulierestaalkabels is ditnamelijkwel het geval: zijzijnvatbaarvoorroest. Wanneer je duseenklusgaatdoenwaar het vochtig of warm wordt is het daaromnietaanteraden om eenstalenstaalkabeltekiezen maar juistgaanvoor de andere variant: eenrvsstaalkabel. Echter is eenrvsstaalkabel net wat minder sterk dan de regulierestaalkabel. Zo heeft elk materiaalookweerzijnverschillendesituatieswaarbijze het bestetoepasbaarzijn.

Binnen of buiten? Kort of lang?

Je weet nu daterverschillendediktes qua staalkabelszijn. Ook weet je dateendunnerestaalkabelook minder draagkrachtheeft. Heb je duseen hele zwarekluswaarbij je veeltrekkrachtnodighebt? Dan is het dusverstandigtegaanvooreendikkerestaalkabel van bijvoorbeeld 10 mm. Daarnaast is het goed om natedenkenwaar je klusgaatplaatsvinden. Bevindt de kluszichbinnen of buiten? En is het klimaatvochtigen/of warm? Wanneer het vochtigen erg warm wordt, is het verstandig om hierrekening mee tehoudeneneenrvsstaalkabelaanteschaffen in plaats van eenreguliere. Eenandere factor om rekening mee tehouden is hoe lang je de staalkabel wilt hebben: zo zijnerkabels van 50 meter maar ook van 20 meter enallesdaartussenin. Wanneer je rekeninghoudt met al dezeverschillendefactorenvindjijsowieso de juistestaalkabelenkoopjij de juistestaalkabelvoorjouwklusenwensen!

Bron: https://www.bevestigingsmateriaal.nl/