Kunststoflassen is eentechniek die al langetijdwordtgebruikt. Bijnaallesdat van metaalwordtgemaakt, wordtgelast. Ditkomtomdat het lijmen van metaalnietzomaargaat met regulierelijm. Daarombiedtlasseneenoplossing om diverse materialenaanelkaarte ‘lijmen’. Lassen wordtgebruikt om verschillendedelenaanelkaarteverbinden. Ditwordtvaakgedaan door middel van druken/of warmte. De materialenwordenverbonden door het materiaalteverwarmen om het zo stevigalsmogelijk is aanelkaarteverbinden. Ook kanerbij het lassengebruikwordengemaakt van materiaal om eenverbindinggemaaktteworden. Ditwordtookweleenlasverbindinggenoemd.

Waarmoet je op letten?

Allereerst is eenveiligewerkplek erg belangrijkbij het lassen. Ook is de juistekledingalslassereenbelangrijkonderwerp. De las geefteen erg fellichtenkan je ogenbeschadigen. Daarom is het belangrijk om altijd de juistekledingenbeschermingvoor je ogentedragen. Wanneer je niet de juistekledingalslasserdraagt, kanditvoor je ogen net zo felzijnalszonlicht. Je kunthierdoorlasogenkrijgenenslechtziendworden. Omdat het duseenberoep met risico’s is, is eenjuisteopleidingnodig. Om lassertewordenmoet je op de middelbare school eentechnischeberoepsopleidingvolgenendaarnaeeneventuele MBO-opleiding.

Kan je snellerenkunststoflassen?

Het lassen van kunststof is net eenanderetak van sport dan ditbijregulierlassen zo is. Deze twee soortenverschillen erg veel met elkaar. Kunststoflassenheeftmeerfases dan het gewone, metalenlassen. Het lassen van kunststofkun je vaak, wanneer je eenervarenlasser bent, al binneneendagonder de kniekrijgen. Andere, langerecursussenzijnookbeschikbaar.

Plastic lassen

Plastic is eenkunststof. Door het plastic materiaalteverwarmen door middel van eenjuiste las, kun je twee onderdelengoedenstevig met elkaarverbinden. Het lassen van plastic verloopt door vierverschillendefases: vast, vloeibaar, gasvormenplastisch. In de laatstgenoemdefase is de kunststofzachtzonderdat het plastic tijdens het lassengaatgloeien of branden. Het is dusbelangrijk om tijdens het plastic lassengoed op teletten in welkefase het materiaalverkeert.

Ietsdatbijkunststoflassenniet mag ontbreken: eenkunststoflasapparaat

Het is bij het lassen erg belangrijk om met de juistekledingtewerken, eenveiligewerkomgevingtehebbenén de juistebeschermingtedragenvoor je ogen maar ook je lichaam. Daarnaastmoeteenlasser de juisteopleidinghebbengevolgd om aan het werktemogen. Maar wat nogeens extra belangrijk is? Dat is het juistemateriaal. Eenkunststoflasapparaat is eenhandige tool die daarbijook erg belangrijk is. Je kuntvaak de mondstukken op het lasapparaatwisselen, waardoor het apparaatvaak van toepassing is. Zo kun je kunststofen plastic lassenzonderproblemenen met eenvertrouwdgevoel.

Ditzien we ookvaakbij het gebruik van process heating. Hierbij is het ookbelangrijkdat je met de juistematerialentewerkgaat.